KVAST & FST: Den första stora repertoarrapporten har släppts

2015/05/20

Vem har komponerat musiken som framförs av svenska musikinstitutioner?

För att ta reda på svaret har Föreningen Svenska Tonsättare (FST) tillsammans med Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST) undersökt repertoaren vid 23 musik- och operainstitutioner utifrån tre aspekter:

• Balansen mellan män och kvinnor

• Balansen mellan svenskt och utländskt

• Balansen mellan nykomponerad och äldre musik

I Sverige går ca 95 % av de medel som staten satsar på musik till musikinstitutionerna. Det uppdrag medborgarna har givit dessa institutioner är att de ska erbjuda musikaliska upplevelser av hög kvalitet, där nyskapande är prioriterat.

I de nationella kulturpolitiska målen läser vi bland annat att kulturen ska vara en dynamisk och utmanande kraft, att man vill främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, samt att man vill prioritera förbättrade villkor för den nyskapande kulturen och ett kulturarv för framtiden.

Vi läser också att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet – kvinnor som män. I kulturarvet ingår även kvinnliga tonsättare. Är det då i slutändan detta vi får ut av institutionernas verksamhet?

Denna rapport är en vidareutveckling av den räkning KVAST genomfört sedan 2008 och ett sätt att skapa en fördjupad och samlad bild av vilken musik som spelas i det offentliga rummet i Sverige. Rapporten är sammanställd utifrån institutionernas säsongsprogram och är tänkt att fungera som underlag när vi i dialog med musikinstitutionerna och deras huvudmän arbetar för att statens kulturpolitiska mål och prioriteringar tydligare ska återspeglas i den musik som presenteras av institutionerna. Repertoarstatistiken ska uppdateras årligen.

Med offentliga medel ska man inte följa minsta motståndets lag. Musikinstitutionernas uppdrag är att vara en dynamisk och utmanande kraft och presentera en balanserad repertoar för svenska medborgare. En balans mellan gammalt och nytt, balans mellan svenskt och internationellt kulturarv, balans mellan musik av kvinnor och män.

Det är vår fasta tro att även musikinstitutionerna och deras huvudmän vill att statens och deras egna kulturpolitiska prioriteringar återspeglas i den repertoar de presenterar.

Martin Q Larsson, ordförande FST • Maria Lithell Flyg, ordförande KVAST

martin_q_larsson

MariaLithellFlyg_2