Bakgrund

Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST) är en ideell förening vars huvudsyfte är att öka medvetenheten om och framföranden av musikverk komponerade av kvinnliga tonsättare.

Varför bildades KVAST?

Efter en genomgång våren 2008 av orkestrarnas generalprogram för säsongen 2008/09 visade det sig att bara 1,2 % verk var komponerade av kvinnor (10 av 823 verk totalt). Av verk skrivna efter 1950 var 6 % komponerade av kvinnliga tonsättare. På landets konsertscener för orkestermusik pågår alltså ett musikaliskt samtal där kvinnorna i stort sett inte finns med.

KVAST vill därför stödja orkestrar, och övriga beställare/programsättare av t ex kammarmusik/EAM och opera, att bygga repertoar av kvinnliga tonsättares musik, genom att inspirera dem att spela befintliga kompositioner och beställa ytterligare nya verk.

Målet med KVAST

  • att öka andelen kvinnliga tonsättare på repertoaren
  • att öka kunskaperna hos programråd om vilken repertoar som finns av kvinnliga tonsättare över alla tider och geografiska gränser samt
  • att öka medvetenheten om genusperspektivet i repertoarvalet.

Hur arbetar KVAST?

– Besök hos orkestrar

KVAST vill i dialog inspirera landets orkestrar att sätta upp musik av kvinnliga tonsättare på repertoaren genom att anordna konferensdagar, samtala om repertoarval, vilken repertoar som finns och hur vi gemensamt kan arbeta för bättre representation av kvinnor.

– Repertoarbank

KVAST vill utforma ett system där informatörer dvs. repertoarkunniga personer reser ut till orkestrar och programråd för att sprida kännedom om befintlig repertoar. KVAST har skapat en repertoarbank på internet med så långt 1670 verk av kvinnliga tonsättare. Den informerar om genre, besättning, var noterna finns att få tag på m. m.

– Priset Guldkvasten

KVAST har inrättat ett pris – Guldkvasten – för den orkester/beställare av orkestermusik, kammarmusik/EAM och opera, som har gjort bra satsningar på kvinnliga tonsättare.
I priset ingår en specialskriven fanfar, som spelas vid utdelandet och som är tänkt att användas även i andra sammanhang.

KVAST stöddes de första åren av
Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Kungliga Musikaliska Akademien

 

Initiativtagare till Kvast
och föreningens första ordförande 2009-2011 är tonsättaren och professorn Karin Rehnqvist.