Stadgar

Föreningen Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare, KVAST

§ 1. Föreningens namn
Föreningens namn är Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare, förkortat KVAST.

§ 2. Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3. Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.

§ 4. Föreningens syfte
Föreningens syfte är

  • att öka andelen kvinnliga tonsättare på repertoaren
  • att öka kunskaperna hos programråd om vilken repertoar som finns av kvinnliga tonsättare samt
  • att öka medvetenheten om genusperspektivet i repertoarvalet över alla tider och geografiska gränser.

§ 5. Stadgeändring
För ändring av föreningens stadgar fordras ett enhälligt beslut på ordinarie årsmöte eller beslut med 2/3 majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av föreningens stadgar skall utsändas minst sju dagar före årsmötet.

§ 6. Medlemskap
Alla fysiska personer och institutioner som accepterar föreningens stadgar kan bli medlemmar. En person är medlem i föreningen då den aktivt tagit ställning för ett medlemskap och är upptagen i medlemsmatrikel. Uteslutning av medlem kan ske om medlemmen har motarbetat föreningens syften. Medlem som inte betalat medlemsavgiften trots två påminnelser med två månaders mellanrum kan uteslutas ur föreningen.

§ 7. Motionsrätt
Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna motion till föreningens årsmöte. Motionen skall vara underskriven av minst en motionär. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.

§ 7. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december

§ 8. Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande församling. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år senast den sista februari. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner anledning till det eller då minst 1/3 av medlemmarna skriftligen begär det. Vid extra årsmöte behandlas bara den fråga som är orsak till det extra årsmötet. Styrelsen skall kalla till årsmötet senast 14 dagar före mötet.

Rösträtt vid årsmötet har alla närvarande vilka i föreningen löst medlemskap för innevarande år. Den avgående Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet. Ledamöter i den tillträdande styrelsen har inte rösträtt i fråga om val av revisorer.

Vid ordinarie årsmöte behandlas följande:
• Godkännande av kallelsen
• Fastställande av föredragningslista
• Verksamhetsberättelse och bokslut
• Revisorns berättelse
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
• Val av styrelse
• Val av en revisor och en ersättare
• Motioner
• Verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer, fastställande av medlemsavgift, beslut om firmatecknare samt övriga förslag från styrelsen
• Val av valberedning

§ 9. Styrelsens uppgift
Styrelsen består av ordförande och 4–7 ledamöter valda av årsmötet samt adjungerade ledamöter, efter styrelsens beslut. I styrelsen ska alltid förutom ordförande finnas en sekreterare och en kassör.

Styrelsen har till uppgift att:
• sköta föreningens förvaltning, samt göra verksamhetsberättelse och bokslut
• kalla till föreningsmöten, planera och genomföra bra verksamhet
• föra medlemmarnas talan

§ 10. Upplösning
Föreningen kan inte upplösas så länge tre medlemmar i föreningen vill fortsätta arbetet. Föreningen upplöses genom beslut på årsmöte. Eventuellt kvarvarande tillgångar tillfaller vid nedläggning projekt eller verksamhet som gynnar KVAST:s syften.

REPERTOARBANKEN

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, filtrera och söka på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata….

Till Repertoarbanken

UNGA OCH LÄRARE

Musik skriven av kvinnor på lektionen? Det finns musik från alla epoker och stilar och i olika svårighetsgrad – klicka in och låt dig inspireras, lyssna, titta… Tjejer och kvinnor har skrivit och skapat musik i alla tider, och kommer göra det mer och mer, kanske just du är på väg att bli tonsättare?

Lyssna och läs

KUNSKAP OCH METODER

Var det verkligen så få kvinnliga tonsättare historiskt? Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig? Här hittar du som programläggare, musiker eller allmänt intresserad av jämställdhet historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd och demokratisk programläggning.

Läs mer