Stadgar

§ 1. Föreningens namn.
Föreningens namn är Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare, förkortat KVAST

§ 2. Föreningens säte.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3. Föreningsform.
Föreningen är en ideell förening.

§ 4. Föreningens syfte.
Föreningens syfte är
• att öka andelen kvinnliga tonsättare på repertoaren
• att öka kunskaperna om vilken repertoar som finns av
kvinnliga tonsättare samt
• att öka medvetenheten om genusperspektivet i repertoarvalet över alla
tider och geografiska gränser.

§ 5. Stadgeändring.
För ändring av föreningens stadgar fordras ett enhälligt beslut på ordinarie årsmöte eller
beslut med 2/3 majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, varav
minst ett ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av föreningens stadgar skall utsändas
minst sju dagar före årsmötet.

§ 6. Medlemskap.
Alla fysiska personer som accepterar föreningens stadgar kan bli medlemmar. Medlem är den som aktivt löst medlemskap i föreningen. Medlemsavgiftenerläggs årsvis. Hedersmedlemmar utses av styrelsen. Hedersmedlemmar betalar ingen årsavgift. Uteslutning av medlem kan ske om medlemmen har motarbetat föreningens syften.

§ 7. Motionsrätt.
Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna motion till föreningens årsmöte. Motionen
skall vara underskriven av minst en motionär. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast
10 dagar före årsmötet.

§ 8. Räkenskapsår.
Föreningens räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december.

§ 9. Firmatecknare.
Föreningens firma tecknas av den eller dem inom eller utom styrelsen, som styrelsen utser.

§ 10. Årsmötet.
Årsmötet är föreningens högsta beslutande församling. Ordinarie årsmöte skall hållas
varje år senast den sista februari. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner anledning till det
eller då minst 1/3 av medlemmarna skriftligen begär det. Vid extra årsmöte behandlas
bara den fråga som är orsak till det extra årsmötet. Styrelsen skall kalla till årsmötet senast
14 dagar före mötet. Varje medlem har en (1) röst. Organisationer utövar sin rösträtt genom en representant för organisationen. Den avgående styrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Ledamöter i den tillträdande styrelsen har inte rösträtt i fråga om val av revisorer.
Vid ordinarie årsmöte behandlas följande:
• Mötets öppnande
• Val av mötesordförande
• Val av mötessekreterare
• Val av justerare tillika rösträknare
• Fastställande av röstlängd
• Fastställande av dagordning
• Årsmötets behöriga utlysande
• Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
• Revisionsberättelsen
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
• Behandling av inkomna motioner
• Styrelsens förslag
• Fastställande av medlemsavgift
• Verksamhetsplan
• Fastställande av ekonomiska riktlinjer för styrelsens arvodering
• Val av ordförande, väljs på en mandatperiod om 1 eller 2 år i taget
• Val av styrelseledamöter, väljs på en mandatperiod om 1 eller 2 år i taget
• Val av revisor och revisorssuppleant, samt val av en auktoriserad revisor att anlita i
de fall bidragsgivare så kräver.
• Val av valberedning, 2 personer
• Övriga frågor
• Mötets avslutande

§ 11. Styrelsens sammansättning.
Styrelsen består av ordförande och 4 – 7 ledamöter. I styrelsen ska alltid, förutom
ordförande, finnas en sekreterare och en kassör. Styrelsen är beslutsmässig då mer än
hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal i en omröstning äger ordförande
utslagsröst.
Styrelsen har till uppgift att:
• sköta föreningens förvaltning, upprätta verksamhetsberättelse samt bokslut
• kalla till föreningsmöten
• planera och genomföra verksamhet i enlighet med föreningens syften.
• föra medlemmarnas talan

§ 12. Upplösning.
Föreningen kan inte upplösas så länge tre medlemmar i föreningen vill fortsätta arbetet.
Föreningen upplöses genom beslut på årsmöte. Eventuellt kvarvarande tillgångar tillfaller
vid nedläggning projekt eller verksamhet som gynnar KVAST:s syften.

Antagna 2024-02-24

REPERTOARBANKEN

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, filtrera och söka på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata….

Till Repertoarbanken

UNGA OCH LÄRARE

Musik skriven av kvinnor på lektionen? Det finns musik från alla epoker och stilar och i olika svårighetsgrad – klicka in och låt dig inspireras, lyssna, titta… Tjejer och kvinnor har skrivit och skapat musik i alla tider, och kommer göra det mer och mer, kanske just du är på väg att bli tonsättare?

Lyssna och läs

KUNSKAP OCH METODER

Hur lockar vi fler kvinnliga/ickebinära sökanden till vår kompositionsutbildning? Var där verkligen så få kvinnliga tonsättare historiskt? Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig? Historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd musikverksamhet och programläggning finns här!

Läs mer