Utbildningsmål och workshopar

2024/07/3
A group of child music students engaged in a composition workshop.

Sedan 2021 handlar ett av KVAST:s huvudmål om de svenska musikutbildningarna. Vi ser att de föreställningar som leder till ojämställdhet grundläggs tidigt, och bedömer därför att det är viktigt att börja påverkansarbetet redan i tidig ålder. Vår målsättning är formulerad så här:

KVAST ska fokusera mycket av sitt jämställdhetsarbete på musikutbildningar på alla nivåer. Med stöd av forskning och lagstiftning vill vi förändra utbildningsformer och innehåll för att på 10 års sikt uppnå jämställdhet. 

Ett led i detta har varit den forskningsöversikt som sammanställdes av Siri Landgren. Men KVAST har också verkat mer praktiskt, genom att tillsammans med Konstmusiksystrar och Föreningen svenska tonsättare (FST) lansera kompositionsworkshopar för kulturskolan. I januari 2020 genomfördes ett första test av workshoparkonceptet, och under vintern 2023-24 följde en utökad omgång. Utifrån dessa erfarenheter planerar vi att i framtiden expandera projektet och erbjuda det till alla landets kulturskolor.

Foto: Liselotte Persson

I detta steg av projektet genomfördes 6 workshopar fördelade på orterna Trosa, Piteå, Skara och Stockholm. Eleverna var mellan 6 och 20 år gamla och de 4 workshopledarna rekryterades från Konstmusiksystrars medlemmar. Workshoparna har varit öppna för alla elever på respektive kulturskola, men har ett tydligt fokus på jämställdhet och inkludering. KVAST har fått ta del av Konstmusiksystrars interna rapport kring workshoparna, där det framgår att projektet utgår ifrån en gedigen metod med rötter i feministisk organisering. Man betonar skapandet av trygga rum med medvetenhet om vikten av mellanmänskliga relationer, där deltagarna på sina egna villkor kan utforska konstmusiken utan prestige och krav på prestation. Detta framstår som extra lämpligt i ljuset av den forskning som återges i Siri Landgrens rapport, där det bland annat konstaterats att flickor har en lägre tilltro till sina förmågor inom matematik och naturvetenskap än pojkar har, även när de presterar likvärdigt. Med tanke på hur konstmusiken under de senaste 100 åren har närmat sig naturvetenskapen och uppvärderat logiskt, systematiskt tänkande blir en medvetenhet om dessa könade tendenser oumbärlig för att uppnå jämställdhet.

Konstmusiksystrars verksamhetsledare Anna Jakobsson skriver också i sin rapport att deras “långsiktiga ambition är att skapa en ny kultur kring komposition och rollen som kompositör som är mer inkluderande och utgår från att vem som helst kan komponera”. Här går också att dra en parallell till den studie från Chalmers som också ingår KVAST:s forskningsöversikt, där Andreas Ottemo lyfter fram den sociala kultur som omger ingenjörsrollen som det huvudsakliga hindret för jämställdhet. Ottemo menar att de program han studerat domineras av en manligt kodad “nördkultur” som innefattar ett förakt för kroppen och där social oförmåga uppvärderas.

Foto: Liselotte Persson

Konstmusiksystrars rapport visar prov på medvetenhet om just detta, och hur värdefullt det är. Bland annat uttrycker en kulturskolechef uppskattning för workshopledaren Lo Kristensons pedagogik, vilken beskrivs som rotad i ett holistiskt perspektiv där hela kroppen aktiveras i lyssnandet och utforskandet. Detta görs ofta med yngre barn men glöms bort i arbetet med äldre elever, menar chefen. Det blir på så sätt tydligt att Konstmusiksystrars jämställdhetsarbete inte begränsar sig till representation av kvinnor och ickebinära bland workshopledare och i den musik som presenteras, utan också tar sig an de sociokulturella skillnader som bidrar till att göra olika delar av samhället mans- eller kvinnodominerade.

Medarbetare på kulturskolorna lyfte också fram värdet av Konstmusiksystrars lekfulla, prestigelösa attityd till en musikform som annars dras med en bild av att vara elitistisk och exkluderande. En pedagog menade att “det är många konstnärligt verksamma som befinner sig i sin egna bubbla och inte lyckas med (eller är intresserade av) att bjuda in personer som inte redan är invigda i den världen”.

Vi i KVAST ser med spänning fram emot att fortsätta detta viktiga arbete, som i högsta grad lever upp till det demokratiideal som är centralt för vår förening. Vi vill också tacka Konstmusiksystrar för allt deras arbete med dessa framgångsrika workshopar. Tack även till FST, Kulturrådet och STIM Forward Fund för ekonomiskt stöd.

Foto: Liselotte Persson