Repertoarrycket III – lägesrapport 3

2019/12/20

Snabbfakta Lägesrapport 3 RRIII:
Två månader återstår nu av RepertoarRycket III. Det kommer bli mycket som händer förstås och vi har nu tagit hjälp av företaget Make Equal för att se vad utav och på vilket sätt alla projektets aktiviteter ska kunna bli en kvarstående och etablerad del av KVASTs verksamhet, och vad/hur av KVAST:s mer ordinarie verksamhet som ska prioriteras och intergreras med RRIII. Några saker är självklara, som att den nya hemsidan med utökad Repertoarbank kommer finnas och att Statistikrapporten finns. Men ju mer en gör, desto mer tankar och insikter kommer, behovet av insatser och aktiviteter är enormt och det skulle bli övermäktigt att försöka omfamna allt detta som en liten förening utan någon anställd. Just nu är processen intensiv för att utröna vad inriktningen skall bli från mars och framåt (när RRIII är slut) samt hur föreningen ska organisera sig. Mellan nu och då ligger också ett årsmöte så den nya styrelsen ska också vara med och forma framtidens KVASTande!

ORKESTERSAMTAL
Alla orkestersamtal är genomförda, likaså uppföljande telefonsamtal. Med facit i hand kunde eventuellt en färdig statistikrapport gett mer konkreta samtalsinnehåll i den första samtalsomgången. Summa summarum: Viljan till förändring och intresse för att åstadkomma den är otvetydig och etablerad. På vilket sätt, hur snabbt och vad målet är – detta är inte lika tydligt hos en del orkestrar/operahus, medan det hos andra finns ett strukturellt och målinriktat arbete. Två tydliga ”hurstrategier” är:

 • ”Blåsarsymfoniker-sättet”
  • Att under en säsong sätta ett radikalt mål (50/50)
  • Avsätta resurser till det
  • Detta ger sedan långsiktiga effekter
 • ”Konserthusetsättet”
  • Först fokusera på ett verk vid varje konsert
  • Öka antalet namn på tonsättare. Mål 40% kvinnor som ska uppnås snabbt.
  • Jobba långsiktigt och metodiskt med duratamål.

År 2021 firar vi i Sverige 100-årsjubileum för allmän rösträtt, nu har vi utmanat orkestrarna/operahusen på att manifestera den siffran på något sätt i sin repertoarläggning för säsongen 20/21:

 • Durata 21%
 • Durata senaste 30 åren 21%
 • Antal framförda verk 21%
 • 21 kvinnliga tonsättare i generalprogrammet varav hälften på stora scenen.
 • 21 stycken av kvinnor

…sätten är många och med lite kreativitet kan detta bli ytterligare ett viktigt kvastigt steg framåt! KVAST sopar upp ett guldstjärneregn över orkestrarna och säger ”Fortsätt ert viktiga arbete!”

STATISTIK
Det var ett minst sagt taggat gäng från FST och KVAST som den 25 september skulle presentera hur det ligger till med de över 300 000 minuter vi räknat på och dividerat om sedan månader tillbaka. Statistiksläppet skedde inför ett fyrtiotal inbjudna branschkollegor, politiker och journalister på Kgl Musikaliska Akademien, som alltså hade den stora vänligheten att ge rum för vårt arrangemang och det på bästa sätt. Projektledare Sofia Sahlin, ledde med god hand presentationen som pågick kl 11-12 inklusive frågestund.
Här själva statistiken:

Länk till statistiken.

Martin Jonsson Tibblin, ordförande i Föreningen Svenska Tonsättare, presenterade alla sammanfattande siffror och ägnade bl a stor uppmärksamhet åt jämställdhetssiffrorna. Sedan var det KVAST:s tur. Vi inledde med att Christin Högnabba sammanfattade sina intryck av vårens alla orkestersamtal och introducerade sedan nästa punkt: skådespelerskan Åsa Ekberg som framförde ”KVAST-variation över en statistiksatir från 1913” av författaren Frigga Carlberg till kampen för kvinnlig rösträtt. Denna framkallade många skratt och öppnade sinnena för de sista fem minuterna där Astrid Pernille Hartmann, KVASTs ordförande, lyfte några aspekt av våra jämställdhetssiffror, varav en kategori visade på det historiska genombrottet med peak säsongen 2017-18 med ca 50/ 50% kvinnor-män: nämligen uruppföranden. Den sista säsongen, den vi just har bakom oss, ser vi tyvärr en nedåttrend med färre KT (kvinnliga tonsättare), även i kategorin uruppföranden.

Kungliga Musikaliska Akademien – statistikpresentation 25 sept 2019

I denna räkning visade vi för första gången både antal spelade verk och antal minuter då det är bra att syna utvecklingen i bägge spåren; i dialogstunden efter presentationen lyfte bl a Musikförläggarnas VD Elisabeth Widlund att det ju är antalet minuter som är knutet till beställningsarvoden och övrig ekonomisk ersättning. Antal framförda verk som ofta är mer positiva vad gäller KT visar mer på graden av intresse och aktivitet för att ta fram och spela olika verk av KT över huvud taget; ”den goda viljan” om man säger så. Här är KVASTs argument varför det är så viktigt att räkna durata:

 • Taltiden på scenen ska vara jämställd – en demokratifråga.
 • Programplaceringen huvudnummer ska vara jämställd.
 • Stimulans att beställa längre verk av kvinnor! Kan bidra till ett nytänk på vilken typ av musikverk man beställer. Är verkligen långa symfonier eller solokonserter enda möjliga formen?
 • Ett 4-minuters stycke kan inte likställas med en 40-minuters symfoni.
 • Kvinnor ska få segla stora båtar, inte bara hålla sig flytande på små flottar.

Journalisten Titta Hahn från SR intervjuade Martin Jonsson Tibblin och Astrid Pernille Hartmann, direkt efter släppet på KMA, se länk.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7306728&fbclid=IwAR1QF0nYEH2_QTVNBzOQvAf9fgOe36L5F7LXHHKVWx8_2tsIXcm5FtRiN68

Se inlägg på hemsidan för ytterligare analys och beskrivning av Statistiken!

HEMSIDA
Med några tydliga målsättningar, bland annat:
– att lärare och elever lätt ska kunna hitta musik och pedagogiskt material samt motivation för att aktivt öka andelen musik av kvinnliga tonsättare i undervisningen
– att musiker, programrådsmedlemmar i orkestrar med flera ska kunna hitta motivation för fortsatt förändringsarbete, kunskapa om varför siffrorna ser ut som de gör idag och lära sig mer om omedveten könsdiskriminering
har vi tillsammans med KA Webbyrå tagit fram en ny hemsida som vi nu gör slutarbetet på. Sidan kommer lanseras i samband med vårt slutevent för RRIII som går av stapeln 12 februari! Nyheter på sidan blir då bland annat en Repertoarbank med runt 3000 verk (från dagens ca 2000), Spotify- och Youtubelistor för lyssning och lärande, en gedigen samling länkar samt texter om hur bortkvoteringen av kvinnors musik gått till i de olika århundradena av konstmusikens varande.

REPERTOARBANK
Ett stort arbete har, med hjälp av expertis, nu lagts på att förändra sökfiltreringen på KVASTs Repertoarbank, att likställa hur besättningen registreras samt förstås att registrera in nya verk. Vi kommer även att kunna presentera en helt ny kategori där vi svårighetsgraderar: ”Easy” och ”Medium Difficult”. En ansats att rikta in oss på nordisk repertoar samt att på sikt öka andelen verk som är äldre har påbörjats och kommer sannolikt att bli ett av KVASTs fokusområden i framtida satsningar. Vi har här valt beteckningar på engelska för att vi ämnar nå ut internationellt. Likaså är ett arbete med att göra alla instrumentbeteckningar i RB enligt den internationella standarden som finns på IMSLP.

SKOLOR
Kultur- och musikskolor, musikgymnasier, folkhögskolor och musikhögskolor har alla varit föremål för att utforma en helt nytt område att jobba med för KVAST. Intervjuer har genomförts med personer från 6 kulturskolor, 5 musikgymnasier, 3 folkhögskolor och 12 anställda på Sveriges musikhögskolor. Vi har även gjort en webbaserad enkät som 122 nuvarande och tidigare musikhögskolestuderanden har besvarat. Utifrån vad detta har visat växer nu en strategi fram där några huvudingredienser är:
– Inspiration och förebilder behövs för flickor under hela uppväxten för att de sedan ska vilja (våga?) välja tonsättare som yrke. Ca 25% av de sökande på musikhögskolornas tonsättarutbildningar är kvinnor idag – 40/60-spannet är förstås önskvärt även här för att branschen ska kunna bli jämställd i framtiden.
– Vi tar, tillsammans med företaget Make Equal, fram en tipslista för hur musikhögskolorna ska kunna locka till sig fler kvinnliga sökanden.
– I samverkan med Konstmusiksystrar genomförs i januari en workshop på Eskilstuna musikskola där fokus är att stärka flickornas självkänsla i att skapa musik. Det unika i ansatsen är att åstadkomma detta i en blandad grupp, där även pojkarna är med. Anledningen till detta är att workshopen enkelt ska kunna användas i befintliga grupperingar såsom ensembler och musikskapandekurser inom kultur- och musikskolornas ordinarie kursprogram. Det hela kommer utmynna i en skriftligt formulerad workshopform vi lägger ut på vår hemsida för att kunna användas runtom i landet.
– På vår hemsida som lanseras 12 februari kommer vi ha en särskild portal för elever och lärare där inspiration och kunskap är lättåtkomlig.
– I KVASTs Repertoarbank kommer alltså framgent att finnas verk som är graderade för nybörjare ”Easy” och de som kommit något längre ”Medium Difficult” – allt för att underlätta att lyfta in musik av kvinnor redan när barn och ungdomar lär sig ett instrument.
Fortsättning följer!

PUBLIKA EVENT
KVAST medverkade på Göteborgs pianofestival i augusti på tre programpunkter, presenterade vår verksamhet på en dag för kulturskolepedagoger i oktober, symposium med konsert och panelsamtal har genomförts i Berlin 11 november och konsert spelats även i Clermont-Ferrand under festivalen Musiques demesurée några dagar före det, en studiecirkel med två offentliga konserter genomfördes i ABF:s regi under hösten och vi ser fram emot ett slutevent i Bonnierhuset den 12:e februari – musik och presentation av projektets aktiviteter och slutsatser utlovas.

INTERNATIONELLT
De internationella kontakterna pågår och utökas löpande på flera olika fronter, i denna omgång är merparten av dessa inte specifikt inom RRIII, men vi nämner ändå kort att KVAST:s ordförande Astrid Pernille Hartmann den 24 september var inbjuden till Paris och konferensdagen Les Rencontres professionnelles Salle Cortot 2019 och debatten ”Paritet: hur skapa större jämställdhet mellan män och kvinnor inom den musikaliska världen?” Vidare genomfördes del 2 av det internationella utbytet beskrivet under ”Publika event” i november. Vår ordförande har hösten 2019 även varit del av ”Voices of Culture” för att tillsammans med 35 kulturorganisationer från det europeiska civilsamhället ta fram ett policydokument för EU-kommissionen som 2019-2021 har mycket hög prioritet på jämställdhetsarbete inom kultur. Specifikt inom RRIII har under hösten repertoaransvarige Ann-Christin Högnabba med stort utbyte och utvecklande av vårt nordiska kontaktnät på inbjudan deltagit i en konferens för orkesterbibliotekarier i Finland under och föreläst om KVAST på denna, medan RRIIIs projektledare Sofia Sahlin haft möten på Island med personer som numera ingår i KVAST:s ständigt växande nätverk, för internationellt, med särskilt vikt på nordiskt, framtida samarbete.

Jämställs på musikscenerna – för demokrati och god konst!

Tack till Postkodstiftelsen för finansieringen av RRIII!