Anspach, Elizabeth Margravine av

2012/03/10

Elizabeth Margravine av Anspach, född Elizabeth Berkely (1750-1828), EnglandElizabeth_Margravine_of_Anspach

Se Elizabeth Craven